Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/tochucsu/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

TỔ CHỨC SỰ KIỆN - NGHI THỨC LỄ ĐỘNG THỔ
(cho Phật tử)
(Thiết lập bàn thờ có hình tượng đức Phật ngay chỗ định xây dựng  và chuẩn bị 1 ly nước và cành hoa trên bàn thờ để sái tịnh)
Quỳ nguyện hương:
Nguyện đem long thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường Ngôi Tam bảo
Nguyện trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu phật từ gia hộ 
Tâm bồ đề kiên cố,
Chí tu học vững bền
Xa bể khổ bờ mê,
Chóng quay về bến giác.
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. (3 lần)
Kính bạch bậc Đại Giác ba đời hùng sư rũ lòng thương xót chúng quần sinh.
Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,
Thả thuyền từ đi trong biển khổ.
Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,
Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh.                       
 Hôm nay là ngày…… Toàn thể chúng con tăng, ni hiệp cùng thiện nam tín nữ gần xa được hội đủ duyên lành cung tựu về chùa ….trú tại…… (... ngày … gia đình chúng con tên là…….., trú tại ……… - chữ nghiêng là phật tử tự làm). Chúng con đồng thành tâm tác lễ động thổ nên thiết trần hương, đăng, hoa, quả, nước cúng dường trên chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Tăng các bậc thánh hiền thường ở khắp 10 phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp và chư vị Thần hoàng Thổ địa trên mảnh đất này chứng giám cho chúng con.
Ngưỡng nguyện chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Tăng các bậc Thánh Hiền thường ở khắp 10 phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp từ bi thương xót quang giáng nơi đây đồng chứng minh gia bị, trợ lực cho chúng con xây dựng chùa…….(nhà) được hoàn thành như sở nguyện. Lại cúi mong chư vị Thần hoàng Thổ địa trên mảnh đất này trợ duyên ủng hộ cho chúng tôi xây dựng được bình yên và ổn định trong cuộc sống. Chúng con xin đồng nguyện luôn tinh tấn làm những điều lành, luôn đem lại sự an vui cho người và loài vật, tránh các việc xấu, không làm đau khổ người, vật, luôn làm lợi lạc cho mọi loài.
- Chúng con đồng nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh chư Phật thường ở khắp 10 phương từ bi thương xót quang giáng chứng minh đồng gia hộ  (xá 1 xá)
- Chúng con đồng nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh chư đại Bồ tát cùng chư Tăng các bậc thánh hiền thường ở khắp 10 phương xót thương đồng đến hộ trì gia bị  (xá  1 xá)
- Chúng con đồng nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp đồng thùy từ chứng giám ủng hộ (xá 1 xá)

TÁN PHẬT
Đại từ, đại bi thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.
- Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.(lễ 1 lễ)
- Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (lễ 1 lễ)

TÁN PHÁP
Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.
Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)
TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN
Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.
Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.
Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :
“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)

- SÁI TỊNH: 
(Quỳ xuống, để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn, đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại thì ngay thẳng, đọc bài kệ Sái Tịnh).
Phù thử thủy giả,
Bát công đức thủy tự thiên chơn,
Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần,
Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,
Cá trung vô xứ bất siêu luân.
Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.
Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.
Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.
Sái khô mộc nhi tác dương xuân,
Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.
Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế
Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.
Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.
Năng linh nhất đích biến thập phương.
Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.
Phổ sái địa xứ tất thanh tịnh. (*)
(vừa đọc vừa đứng dậy rảy nước đọc bài Nguyện kiết tường – an lành 3 lần. Trong lúc đó các vị đại biểu, đại diện cầm cuốc, cuốc động thổ 4 góc chỗ xây dựng (đại diện gia đình động thổ hoặc xây viên gạch đầu tiên để chính thức khởi công xây dựng)
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời được an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời được an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời được an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.
Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần).
- Chung con nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh thập phương vô lượng chư Phật từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ. (1 lễ)
- Chúng con Nhất Tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh vô lượng chư Đại Bồ Tát, chư tăng các bậc Thánh Hiền từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị. (1 lễ)
- Chúng con Nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh vô lượng chư Thiên cùng chư Long Thần hộ pháp đồng thuỳ từ ủng hộ. (1 lễ)

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN
Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.
Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.
Ba nguyện khối nghi đều tan nát.
Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.
Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.
Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.
Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.
Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.
Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.
Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.
Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.
Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG:
Động thổ (đặt đá) công đức khôn tính kể. 
Thắng phước vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh
Thảy đểu thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.
Nguyện đem công đức tu hành này
Trang trải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loài
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni.
Phục nguyện: Toàn thể chư tăng, ni chúng con hiệp cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa có mặt trong buổi lễ hôm nay tác lễ động thổ (đặt đá), nguyện cầu cho ngôi tam bảo (tổ đường) chùa…… tại số…, đường…, thôn.., xã…, quận…, tỉnh….. (Toàn thể chúng con tác lễ động thổ – đặt đá xây dựng nhà ở nguyện cầu cho ngôi nhà này tại số…, đường.., thôn.......) – Trong ngoặc dành cho phật tử tự làm,  sớm được hoàn thành mỹ mãn như sở nguyện. Nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng các bậc Thánh Hiền thường ở khắp 10 phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp từ bi gia hộ cho công trình xây dựng được ổn định an toàn và thành công tốt đẹp.
Nguyện cầu nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng.
Nguyện cho: Dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn, mọi người kính tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sanh tăng trưởng, cùng pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.
Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sanh ngộ sát, cùng thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh đều nương từ lực tam bảo mà được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ. Tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui.
Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người  còn phúc lạc, chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni.
(toàn chúng niệm, rồi đứng lên lễ Phật)
* Tự qui y Phật: Nguyện cho chúng sanh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (1 lễ)
* Tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sanh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển .(1 lễ)
* Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sanh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.  (1 lễ)                                                                                              
Nguyện đem công đức này.
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng chúng sanh.
Đều trọn thành Phật đạoAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Copyright © 2007 - 2012 CÔNG TY ĐẠI DƯƠNG EVENT & TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP

TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HCM VÀ CÁC TÌNH PHÍA NAM
CÔNG TY ĐẠI DƯƠNG EVENT
Văn Phòng HCM : 262/5 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, TP.HCM
Xưởng : 25 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, TP. HCM
PKD :0873084599 -0839311003
Email :  daiduongevent@gmail.com

Chuyên tổ chức sự kiện tại :  HCM, Nha Trang, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Long An, Tây Ninh
Long Xuyên, An Giang, Cà Mau, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long .... các tỉnh phía Nam
2006-2012 © Bản quyền www.daiduongevent.vn
Giấy phép ICP số: 41/GP-TTĐT.

 

thiết kế web, thiết kế website, công ty thiết kế web, thiết kế web  chuyên nghiệp, thiết kế web top 10, thiet ke web

thám tử tư, thám tử, tham tu tu, tham tu